8.9 C
New York
nedeľa, 14 júla, 2024
spot_img
More

  Latest Posts

  Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý aplikuje európske štandardy

  14.4.2023 (SITA.sk) – Oblasť ochrany spotrebiteľa čakajú na Slovensku veľké zmeny. Vláda totiž v piatok na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila úplne novú legislatívu, ktorá nahrádza aktuálne platné zákony. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa by mal podľa rezortu zjednotiť a modernizovať súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a zosúladiť ju s právnymi predpismi Európskej únie. Účinnosť sa navrhuje od 1. augusta tohto roka.

  Zjednotenie právnych predpisov

  „V súčasnosti sú všeobecné inštitúty ochrany spotrebiteľa roztrieštené vo viacerých právnych predpisoch. Orientácia v nich v ich vzájomných súvislostiach a ich následná správna aplikácia je sťažená, a to z pohľadu samotného spotrebiteľa, ako aj podnikateľov, čím sa oslabuje princíp právnej istoty,“ vysvetľuje dôvody vypracovania legislatívy ministerstvo. Návrhom zákona sa taktiež odstraňujú duplicity, aplikačné problémy, či vnútorné rozpory jednotlivých ustanovení a terminologické odlišnosti.

  „Spotrebiteľské právo sa dynamicky vyvíja, musí neustále reagovať na nové podnety z trhu, obchodné modely či technologický pokrok vrátane digitalizácie. V neposlednom rade návrh zákona preto modernizuje súčasnú spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi Európskej únie odstraňujúc viaceré neopodstatnené goldplatingy,“ dopĺňa k novej legislatíve rezort hospodárstva.

  Prospešné zmeny

  Ako po rokovaní kabinetu uviedol dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman, nový zákon prináša výrazné zmeny v prospech spotrebiteľov, obchodníkov i orgánov dohľadu a zabezpečuje spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Legislatíva reaguje na rozvoj digitálnych technológií a má zaistiť vyššiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí. „Rieši praktické problémy, ktoré doteraz boli v legislatíve ošetrené veľmi vágne alebo ich vôbec neriešila,“ skonštatoval.

  Spotrebiteľom napríklad nový zákon predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to z doterajších 14 na 30 dní. Obchodníkom zase ubudnú povinnosti, ktoré ich podľa Hirmana zaťažovali, avšak nijakým spôsobom neprispievali ku kvalite ich služieb smerom k zákazníkom. Ako príklad uviedol povinnosť obchodníka oznámiť na predajni informáciu o jej zatvorení 24 hodín vopred.

  Terminológia Európskej únie

  Najvýraznejšími zmenami sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou únie, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov.

  Prostredníctvom Občianskeho zákonníka sa do právneho poriadku zavádzajú definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

  Ochrana pred nekalými praktikami

  V súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch sa zavádzajú požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online priestore a ich vzájomnom význame. Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zároveň sa zavádza, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú.

  Návrh zákona v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. „Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v únii, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií,“ objasňuje ministerstvo.

  Posilnená prevencia

  Nová legislatíva zároveň posilňuje preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu, keď zavádza nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie, ak dohliadaná osoba prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov. Súčasne reviduje sankčné ustanovenia tak, aby sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie. Navrhuje tiež ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka.

  Prijatím novej právnej úpravy by sa mala posilniť aj spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. „Konečným cieľom je rýchlejšie, pružnejšie a jednotné presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci celej Európskej únie,“ konštatuje rezort hospodárstva. Len tak je podľa neho možné dosiahnuť ochranu vnútorného trhu, posilniť dôveru spotrebiteľov a ochrániť poctivých obchodníkov.

  Zákon o bezpečnosti výrobkov

  Kabinet v piatok schválil aj zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý vecne nadväzuje na zákon o ochrane spotrebiteľa. Z dôvodu terminologických a vecných rozdielov bude totiž táto problematika upravená v samostatnom zákone. „Predmetom návrhu zákona je právna úprava požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, stanovenie povinností hospodárskych subjektov pri výrobe, dovoze, distribúcii a predaji výrobkov, určenie právomocí orgánov dohľadu v oblasti kontroly výrobkov na trhu, ako aj výmena informácií o nebezpečných výrobkoch medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou,” uvádza sa v materiáli.

  Zákon podľa ministerstva prináša úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových výrobkov. Pre tieto nejestvuje osobitná regulácia, pritom ide o presne neohraničenú množinu rôznorodých výrobkov, ako sú napríklad nábytok, bicykle, detské oblečenie, zariadenia detského ihriska, či školské potreby. Jeho cieľom je zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov a účinný dohľad nad výrobkami tak, aby nebezpečné produkty boli čo najskôr identifikované.

  Viac k témam: Občiansky zákonník, Ochrana spotrebiteľa
  Zdroj: SITA.sk – Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý aplikuje európske štandardy © SITA Všetky práva vyhradené.

  Latest Posts

  Nepremeškajte

  Stay in touch

  To be updated with all the latest news, offers and special announcements.